Opšti uslovi korišćenja ovog web sajta

Pravne informacije


Opšti uslovi korišćenja ovog veb sajta

Ovde navedeni uslovi korišćenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, kao i materijala sa Internet stranica Renault pravila su kojih su se dužni pridrzavati svi korisnici web stranica.

Stoga Vas molimo da se upoznate sa njima kako bi izbegli kasnije eventualne nesporazume i posledice u vezi istih.

Svako korišćenje stranicewww.renault.rsuslovljeno je poštovanjem opštih uslova pristupa i korišćenja koji su dalje navedeni.

Samim pristupom i pregledanjem web stranica podrazumeva se da prihvatate opšte uslove koji su izvan posebnih sporazuma sa Renault-om ili sa nekim ili svim članovima prodajne mreže Renault.

Ovu web stranicu je otvorila Renault isključivo za potrebe informisanja. Sve informacije dostupne na web stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili delovi bilo kojih podataka dostupni na ovoj stranici ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati drugima, bez prethodne pismene saglasnosti Renault-a.

Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama sa ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Prava intelektualne svojine

Predstavljanje i sadržaj ove stranice smatraju se intelektualnom svojinom Renault-a i kao takvi su zaštićeni zakonskim propisima koji su trenutno na snazi.

Sadržaj ove stranice zastićen je propisima iz oblasti autorskog prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koja pripadaju Renault-i ili su ustupljena Renault-i, a u vlasništvu su trećih lica. Renault takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice.

Modeli vozila, crteži, fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na Internet stranici podležu zakonskim propisima iz oblasti autorskog prava, industrijske i/ili intelektualne svojine, i kao takvi su svojina Renault-a ili trećeg lica koja na osnovu valjanog pravnog osnova Renault-i garantuje ograničeno korišćenje ovog sadržaja.

Modeli vozila predstavljeni na web stranicama zaštićeni su prema zakonskim propisima koja se odnose na autorska prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine, kao i zaštitu nacrta i industrijskih modela.

Reprodukcija (digitalna ili na papiru) ove stranice, kao i na njoj prikazanih radova i modela vozila odobrava se isključivo za strogo ličnu upotrebu, isključujući bilo kakvo korišćenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa zakonskim propisima u oblasti autorskih prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koji su trenutno na snazi.

Osim gore navedenih odredbi, svaka reprodukcija, predstavljanje, korišćenje, delimična ili potpuna promena stranice, bez obzira na metodu ili podršku, različitih radova ili modela vozila koje je čine, bez prethodnog pismenog odobrenja Renault-a, bilo zlonamerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uslova korišćenja materijala sa predmetnih web stranica koje sa sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, pa bi Renault takvog učinioca krivično i materijalno gonila, u skladu sa zakonskim propisima koji su na snazi.

Delimična ili potpuna reprodukcija tih sadržaja, bez prethodnog pismenog odobrenja Renault-a, strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu za potrebe štampe.

Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranice Renault-a, pojedinačnih elemenata web stranica Renault-a, dizajna logotipa Renault, bez izričitog pismenog odobrenja Renault-a.

Autorska prava marke

Ime marke Renault, logo Renault, imena vozila korišćena u njihovom delokrugu i sloganima, kao i odnosni proizvodi i usluge zaštićeni su registrovanim znakom (žigom) u skladu sa odredbama autorskog prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koje su na snazi. Svaka reprodukcija, korišćenje i/ili promene napravljene bez prethodnog pismenog odobrenja Renault-a, smatraće se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijske i/ili intelektualne svojine.

Spomenute su i druge marke, a teoretski mogu biti otkrivene prema početnom slovu. Renault ih koristi uz odobrenje njihovog vlasnika, ili kao oznaku proizvoda ili usluga koje je predložila Renault.

Lozinke i pristup

U postupku registracije, Vi birate ime korisnika i lozinku. Vi ste u potpunosti odgovorni za očuvanje poverljivosti Vaše lozinke i imena korisnika. Isto tako, u potpunosti ste odgovorni za sve radnje izvršene pod Vašim imenom korisnika. Ne zaboravite da isključite vezu sa Internetom nakon svakog korišćenja web stranice.

Renault neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu koji se mogu pojaviti ako neko drugi koristi Vaše korisničko ime ili lozinku, sa ili bez Vašeg znanja.

Podaci o proizvodima i uslugama

Ove stranice na jedinstven način predstavljaju proizvode i usluge Renault-a dostupne u Republici Srbiji.

Informacije koje Renault objavljuje na ovim web stranicama smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja. Međutim, Renault ne garantuje tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kog podatka koji se nalazi na ovim web stranicama.

Karakteristike novih vozila predstavljenih na stranici Renault odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja predmetnih web stranica. Naznačene cene odgovaraju trenutnom cenovniku marke Renault. Usluge predstavljene na stranici odnose se na aktivne članove mreže Renault u Republici Srbiji. Naznačene cene su preporučene cene.

Renault zadržava pravo da u bilo koje vreme, bez prethodne najave, ažurira ili izmeni podatke na svojim web stranicima, naročito one koje se odnose na tehničke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promene Renault, njeni članovi mreže ili njeni zaposleni ne snose odgovornost.

Renault ne garantuje, niti izričito niti prećutno, uključujući garancije u pogledu upotrebljivosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sistema, proizvoda ili procesa.

Informacije dostupne na web stranicama ne smeju se smatrati osnovom za donosenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu saglasni da nećete Renault-u smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u vezi sa tim.

Renault neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na ovim web stranicama.

Mreža Renault-a stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane za cene, dostupnost predstavljenih modela, kao i najnovije promene na modelima. U tom smislu predlažemo konsultacije sa odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti da Vam da savet posebno prilagođen Vasoj konkretnoj situaciji.

Podaci o uslugama finansiranja

U poglavlju o finansiranju naći ćete usluge i cene, koje su opšte definisane uslovima, a koje zavise od prihvatanja dosijea od strane finansijskih institucija. Podaci nisu vezani ugovorom. Registracija Vaših podataka na ovoj stranici ne predstavlja ugovornu obavezu i ne odgovara kreditnoj ponudi.

Samo potpisivanje prethodnih finansijskih ponuda i stavljanje svih dokumenata koja podupiru Vaše izjave, omogućiće osobi zaduženoj za finansiranje donošenje konačne odluke koja se odnosi na Vaš zahtev za finansiranje. Zbog interaktivnog karaktera stranice, ponude koje ćete ovde pronaći mogu se razlikovati, pa je stoga lice zaduženo za finansiranje lišeno svake odgovornosti. Ponude su važeće samo uz prihvatanje dosijea.

Lični i javni podaci

Lični podaci

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

Većinu stranica možete posetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovde sadržana izjava o zaštiti ličnih podataka objašnjava način prikupljanja i korišćenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatraće se poverljivim u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije, pa ih zbog toga Renault, nase poslovnice, kao i članovi naše prodajne mreže mogu koristiti samo u skladu sa zakonskim odredbama koje su na snazi, a tiču se poverljivosti podataka.

Renault je dužna da štiti sigurnost Vaših ličnih podataka. Naročito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, Renault neće odati podatke koje bi trećim licima mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci ličnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka Renault preduzeća Renault Nissan Srbija d.o.o., Omladinskih brigada 90v, 11070 Novi Beograd, Srbija, kako bi se mogli koristiti prema zakonskim propisima koji su trenutno na snazi, u shodno niže navedenoj Izjavi o zaštiti ličnih podataka na koju pristajete pristupom web stranicama Renault.

Na temelju datiranog i potpisanog pismenog zahteva poslatog na adresu Renault Nissan Srbija d.o.o., Omladinskih brigada 90v, 11070 Novi Beograd, Srbija, možete iskoristiti sledeća prava: jednom godišnje, dobiti informaciju da li su Vaši lični podaci procesuirani ili ne; ažurirati date lične podatke; uskratiti odobrenje za dalje držanje, obradu i procesuiranje Vaših ličnih podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vasu ličnu situaciju; delimično ili potpuno komercijalno korišćenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pismenog odobrenja Renault-a, poslovnica ili radnika prodajne mreže.

Javni podaci

Javni podaci koje nam možete poslati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije, koriste se za stvaranje i predlaganje proizvoda i usluga prilagodenih Vašem ukusu. Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz odredenu osobu, kao sto su tip pretrazivača koji koristite, platforma Vaseg računara ili ime domena koji koristite za pristup nasoj stranici.

Mrežni kolačići - Cookies

Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić - cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako kupac prihvata mrežni kolačić - cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.

Jedna od funkcija mrežnog kolačića - cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove (kao što su linkovi ili grafovi) na našoj web stranici.

Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Renault web stranice.

Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - cookies.

Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.

Želite li onemogućiti Prihvati Cookies upozorenje u Microsoft Explorer-u:
  1. Kliknite View, zatim Options.
  2. Kliknite Advanced Tab.
  3. Kliknite Warn pre kućice Accepting Cookies.

Želite li onemogućiti Prihvati Cookies upozorenje u Netscape Navigator-u:
  1. Kliknite Options, zatim Network Preferences.
  2. Kliknite Protocols Tab.
  3. Kliknite Warn pre kućice Accepting Cookies.

Linkovi

Ukoliko želite da objavite link koji vodi na vašu internet stranicu morate imati prethodno pismeno odobrenje od strane Renault.

Da biste to učinili morate da kontaktirate web mastera stranice Renault.

Renault čini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala da Vas sva preusmeravanja sa naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne podstiče negativnosti.

Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a pošto se web stranice i adrese na mreži brzo menjaju, Renault nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kom slučaju nije odgovorna za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.

Svi su delovi postojeće stranice, uključujući i njeni linkovi, namenjeni samo Vama ali Renault ne može uvek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmeri.

Ograničenje odgovornosti

Materijal na ovoj web stranici je na raspolaganju takav kakav jeste bez garancija bilo koje vrste, bilo iziričitih, bilo impliciranih.

Korisnik ima pristup ovoj web stranici samo na svoju vlastitu odgovornost.

Renault ne garantuje da će ove web stranice uvek biti dostupne i raspoložive ili da neće sadržati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani.

Ni pod kojim uslovima Renault, njene poslovnice ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za direktne ili indirektne nedostatke, oštećenja ili gubitak, posebno za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili finansijske nedostatke, koji su rezultat konsultacija ili korišćenja ove stranice ili stranica koje su sa njom povezane.

Sadržaj ovih stranica nije ugovorno vezan

Podaci o modelima, tehničke karakteristike i cene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica.

Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane Renault-a, njenih poslovnica ili članova njene prodajne mreže. Moguće su greške ili propusti.

Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na stranici podložni su ograničenjima.

Morate voditi računa o tome, da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite našu web stranicu.

Renault neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodato od strane drugih korisnika.

Merodavno pravo

Ovim prihvatate primenu materijalnog prava Republike Srbije kao merodavnom za tumačenje, primenu i pravno dejstvo svih prava, ograničenja i uslova upotrebe ovih web stranica. 

Sudovi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije isključivo su nadležni za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi sa njima. 

Renault ne garantuje da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima sa teritorija države gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen. 

Smatraće se da je pristup web stranicama sa navedenih lokacija preduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema merodavnom pravu.

Ažuriranje opštih uslova

Renault zadržava pravo ažuriranja ili izmene uslova korišćenja u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Najnovija verzija opštih uslova korišćenja može se pregledati klikom na link Pravne informacije koja se nalazi na dnu web stranice.